SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

Alle vareleverancer og tjenesteydelser fra DK Alarmsikring ApS (herunder benævnt sælger) er underkastet flg. almindelige betingelser, i det omfang de
ikke fraviges ved en skriftlig aftale mellem parterne. Afvigende bestemmelser i ordre eller accept fra køber er ikke bindende for sælger.

TILBUD OG ORDRE
Tilbud fra sælger er bindende for sælger, men forfalder, såfremt overensstemmende accept fra køber ikke er sælger i hænde inden 4 uger fra tilbuddets dato.
Alle ordre effektueres på grundlag af de almindelige salgsbetingelser samt eventuelt skriftligt foreliggende aftaler.

Sælger forbeholder sig ret til at ændre specifikationerne for alle sine markedsførte produkter. Sælger har ejendomsforbehold i varerne, indtil hele betalingen er lagt.

Sælger forbeholder sig ret til ikke at godkende ordrer, såfremt de ikke betales kontant.

PRISER
Alle varer fra sælger leveres til de på ordredagen gældende priser.
Priserne inkluderer emballage.

LEVERING
På alle ordrer faktureres fragt og ekspeditionsgebyr som tillæg ud over varens pris, med mindre andet er aftalt.

LEVERINGSTERMIN
Hvor intet andet er aftalt finder levering sted snarest muligt.
Hvis en leveringstermin er fastsat vil sælger bestræbe sig for så vidt muligt at overholde den fastsatte termin, men
påtager sig intet ansvar for eventuelle forsinkelser. Sælger er således ikke erstatningsansvarlig for hverken direkte eller
indirekte tab så som driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet.

Såfremt levering ikke er mulig pga. force majeure, kan sælger uden varsel udsætte leveringen på ubestemt tid eller
annullere ordren, uden at der kan gøres erstatningskrav gældende mod sælger. Som force majeure anses bl.a.
strejke, lockout, revolution, belejring, krig, epidemier, transport‐ og/eller produktionsvanskeligheder, import‐ og
eksportforbud, ildebrand, leverandørens konkurs, forhold hos køber og andre lignende tilfælde.

BETALING OG GEBYR
Betaling med frigørende virkning for køber har først fundet sted, når sælger har modtaget betaling for faktureret
vare/tjenesteydelse. Ved betaling skal kunde‐ og fakturanummer angives.
Betalingsbetingelser er 10 dage netto fra fakturadato, hvis ikke andet er skriftligt aftalt. Sælger kan dog kræve kontant
betaling eller betryggende sikkerhed for sit tilgodehavende.
Såfremt betaling ikke er indgået rettidigt til forfaldsdatoen, har sælger ret til uden påkrav at beregne sig et gebyr på kr.
150,‐ for rykkerbrev inkl. moms.

Ved betalingsmisligholdelse har sælger endvidere ret til at ophæve alle trufne aftaler og indstille yderligere leveringer,
hvilket dog ikke fritager køberen fra at betale det forfaldne beløb.
Sælger forbeholder sig ret til evt. ad rettens vej at inddrive det forfaldne beløb med tillæg af omkostninger.

REKLAMATIONER OG RETURNERING
6.1. Transportskadede varer
Hvis varerne ved ankomsten til købers adresse viser ydre tegn på skader, skal køber reklamere til vognmanden og kun kvittere for
varerne med bemærkning om det antal kolli, der er modtaget i beskadiget stand.

For at sælger kan godkende en ombytning af transportskadede varer skal sælgers ordrekontor have meddelelse om skaderne
senest 5 dage efter modtagelse af varerne.

6.2. Defekte varer
Reklamation over defekte varer bedes omgående rettet til sælgers ordrekontor.
Køber vil efter aftale med ordrekontoret kunne returnere defekte varer og modtage fejlfri varer i ombytning.

6.3. Fejlekspederede varer
Foreligger der en fejlekspedition (forkert vare eller forkert antal) eller mangler der varer i sendingen,
bedes køber omgående meddele dette til sælgers ordrekontor, som aftaler med køber hvordan sagen nemmest ordnes.

6.4. Returnering af fejlfri varer
Fejlfri varer købt i fast regning og leveret iht. ordre tages ikke retur.

6.5. Garanti
Sælger yder sædvanligvis 12 måneders produktgaranti.
Produkter under garanti skal afleveres hos sælger som ombytter eller reparerer enheden. Vælger kunden at
bruge onsite service er garantien 3 måneder inkl. omkostning til udkørsel og tekniker.